Participants

Given name FAMILY NAME

INSTITUTE

Arata AOKI Kobe U
Asimina ARVANITAKI Perimeter
Ralpha BLUMENHAGEN MPIfP
Jens CHLUBA U Manchester
Joseph CONLON Oxfor U
Carlos A. R. HERDEIRO U Aveiro
Yoshizumi INOUE U Tokyo
Kunihito IOKA YITP, Kyoto U
Akihiro ISHIBASHI Kinki U
Jonah KANNER Caltech
Masahiro KAWASAKI ICRR, U Tokyo
Naoya KITAJIMA APCTP
Tatsuo KOBAYASHI Hokkaido U
Hideo KODAMA YITP, Kyoto U
Kazunori KOHRI IPNS, KEK
David J. E. MARSH King's College, London
Yuto MINAMI KEK
Akihito MIYAZAKI Nagasaki U
Shun'ya MIZOGUCHI KEK
Taro MORI Soukendai U
Natsumi NAGATA Minnesota U
Shigehiro NAGATAKI Riken
Kazunori NAKAYAMA U Tokyo
Masato NOZAWA Kyoto U
Ippei OBATA Kyoto U
Hajime OTSUKA Waseda U
Syksy RASANEN Helsinki U & Kobe U
Andreas RINGWALD DESY
Misao SASAKI YITP, Kyoto U
Toyokazu SEKIGUCHI CTPU, I. Basic Science
Osamu SETO Hokkaido U
Tetsuya SHIROMIZU Nagoya U
Jiro SODA Kobe U
Fuminobu TAKAHASHI Tohoku U
Takahiro TANAKA Physics D, Kyoto U
Junsei TOKUDA Kyoto U
Yuko URAKAWA Nagoya U
Jun'ichi YOKOYAMA RESCEU, U Tokyo
Hirotaka YOSHINO Osaka City U

Manually Updated (Last update: 2016/12/9)

LOC & Contact

Hideo Kodama (Chair)
Kunihito Ioka

Contact address: utquest-sec_at_yukawa.kyoto-u.ac.jp
Secretary: Ms. Kuniko Tsuruhara
Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University
Oiwakecho, Kitashirakawa, Sakyoku, Kyoto 606-8502, Japan

Sponsor

    This workshop is supported by the Yukawa Institute for Theoretical Physics and the JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (A) 26247042
    "Quest for the Ultimate Theory in terms of rich cosmophysical phenomena caused by fields and particles in the hidden sector".