Selection Committee

2017: Kunihito Ioka, Nobuyuki Ishibashi (Chair), Yoshio Kikukawa, Tetsuya Shiromizu, Daijiro Suematsu, Shigeki Sugimoto, Takahiro Tanaka
2016: Tetsuya Shiromizu, Shigeki Sugimoto, Shin'ichi Nojiri, Shinji Mukohyama, Jun'ichi Yokoyama, Sinya Aoki (Chair)
2015: Akihiro Ishibashi, Mitsuhiro Kato, Jiro Soda, Tadashi Takayanagi, Takahiro Tanaka, Sinya Aoki (Chair)
2014: Hideo Kodama, Shigeki Sugimoto, Masaru Shibata,Tadashi Takayanagi, Shin'ichi Nojiri, Takahiro Tanaka (Chair)
2013: Hideo Kodama, Shigeki Sugimoto, Masaru Shibata, Tadashi Takayanagi, Takahiro Tanaka, Taichi Kugo (Chair)
2012: Hideo Kodama, Shigeki Sugimoto, Masaru Shibata, Tadashi Takayanagi, Takahiro Tanaka, Tohru Eguchi (Chair)
2011: Mitsuhiro Kato, Jun'ichi Yokoyama, Shigeki Sugimoto, Tohru Eguchi, Masaru Shibata, Misao Sasaki (Chair)
2010: Hiroshi Itoyama, Shin Mineshige, Masaharu Tanabashi, Jun'ichi Yokoyama, Takahiro Tanaka, Taichi Kugo (Chair)
2009: Masanori Ohkawa, Yoshihisa Kitazawa, Yasushi Suto, Taichi Kugo, Misao Sasaki, Takahiro Tanaka (Chair)
2008: Naoshi Sugiyama, Yoshihisa Kitazawa, Tohru Eguchi, Misao Sasaki, Taichi Kugo(Chair)
2007: Naoshi Sugiyama, Yoshihisa Kitazawa, Tohru Eguchi, Taichi Kugo, Misao Sasaki (Chair)