Participant list Party
Frederico  Arroja 3/13-3/26 *
Kazuharu Bamba workshop *
Alicia  Bueno Belloso  3/12-3/27 *
Takeshi  Chiba 3/13-3/22 *
Robert  Crittenden 3/14-3/30 *
Antonio  De Felice 3/14-3/27 *
Antonio  Enea Romano  3/19-3/27 *
Dominic C. Galliano  3/12-3/27 *
Jinn-Ouk  Gong 3/20-3/31 *
Hajime Goto 3/20-3/24 *
Takashi Hiramatsu local *
Jai-chan Hwang 3/20-3/26 *
Kaiki  Inoue 3/21 -
Kohei Kamada workshop *
Soo A  Kim  3/19-3/25 *
Rampei  Kimura 3/20-3/25 *
Hideo Kodama workshop -
Kazuya  Koyama 3/20-3/27 *
David  Langlois  3/14-3/22 -
Shuntaro  Mizuno 3/18-3/26 *
Shinji  Mukohyama 3/13-3/19 -
Kouji  Nakamura 3/18-3/23 *
Tatsuya  Narikawa workshop *
Atsushi Naruko local *
Gustavo Niz  3/12-3/27 *
Chan-Gyung Park 3/20-3/26 *
Guido Walter Pettinari 3/12-3/27 *
Nobuyuki  Sakai 3/21-3/23 *
Misao Sasaki local *
Osamu  Seto 3/17-3/23 *
Maresuke  Shiraishi 3/18-3/22 -
Tetsuya Shiromizu local *
Jiro Soda local *
Yong-Seon  Song 3/22-3/26 *
Alexey  Starobinsky 3/14-3/23 -
Daniele A.  Steer 3/12-3/26 *
Teruaki  Suyama 3/14-3/25 *
Tomo  Takahashi 3/16-3/23 *
Takahiro Tanaka local *
Gianmassimo Tasinato 3/14-3/27 *
Masaaki Watanabe local ?
Masahide  Yamaguchi 3/14-3/24 *
Kazuhiro  Yamamoto 3/20-3/25 *
Shuichiro  Yokoyama 3/14-3/26 *
Chul-Moon Yoo local *
Ivonne  Zavala 3/17-3/27 *
Gong-bo  Zhao 3/12-3/27 *