Invited Speakers

Meheboob Alam (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research)

Hiroyuki Ebata (Chiba)

Takahiro Hatano (Tokyo (Institute for earthquake science))

Ken Kamrin (MIT)

Hiroaki Katsuragi (Nagoya)

Till Kranz (Göttingen)

Hiroto Kuninaka (Mie)

Takashi Matsushima (Tsukuba)

Shin-ichiro Nagahiro (Sendai)

Akio Nakahara (Nihon Univ.)

Michio Otsuki (Shimane)

Kuniyasu Saitoh (Twente)

Priyanka Shukla (IISER Kolkata)

Koshiro Suzuki (Canon Inc.)

Designed by CSS.Design Sample