Top page > YKIS2011 > Poster Presentations

Poster Presentations

H. Aiba (Kyoto Koka)
J. Cseh (ATOMKI)
J. Darai (Debrecen)
S. Dhindsa (Mullana)
T. Fukui (Kyushu)
K. Fukukawa (Kyoto)
Y. Fukuoka (Tsukuba)
N. Furutachi (Hokkaido)
E. Ha (Soongsil)
Y. Hashimoto (Tsukuba)
K. Higashiyama (Chiba Tech.)
K. Horii (RCNP)
Y. Kanada-En'yo (Kyoto)
F. Kobayashi (Kyoto)
H. Masui (Kitami)
T. Matsumoto (Kyushu)
A. McIntosh (Texas A&M)
Y. Mizoi (Osaka Elect.)
A. Odahara (RCNP)
T. Oishi (Tohoku)
E.C. Pinilla (Brussels)
K. Sato (RIKEN)
R. Shane (NSCL)
H. Shimoyama (Niigata)
E. Simpson (Surrey)
T. Suhara (Kyoto)
T. Suzuki (Nihon)
Y. Urata (Tohoku)
M. Yamagami (Aizu)
K. Yamamoto (Hokkaido)
T. Yoshida (CNS)
K. Yoshinaga (Tokyo Sci.)
Y. Zang (RIKEN)

Poster presentation (detail)