Organizers

Masahiro Hotta (Tohoku University)

Hiroaki Matsueda (Sendai National College of Technology)

Takao Morinari (Kyoto University)

Yasusada Nambu (Nagoya University)

Masaki Oshikawa (University of Tokyo)

Tadashi Takayanagi (YITP, Kyoto University)

Shu Tanaka (Waseda University)

Keisuke Totsuka (YITP, Kyoto University)

Izumi Tsutsui (KEK)

Yu Watanabe (YITP, Kyoto University)

Designed by CSS.Design Sample