Long-term Workshop 2023 @ YITP, Kyoto  [Tentative Webpage]

  "Quantum Information, Quantum Matter and Quantum Gravity"

                                    Sep.4 - Oct. 6, 2023

             Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University

                               

Organizers:

[Quantum Information] Kohtaro Kato(Nagoya), Issac Kim (UC Davis), Yuki Takeuchi(NTT), Tomoyuki Morimae (YITP,Kyoto, Cochair), Yoshifumi Nakata(Tokyo)

[String Theory] Michal Heller(Ghent), Norihiro Iizuka (Osaka), Tatsuma Nishioka (Osaka), Tadashi Takayanagi (YITP,Kyoto, Cochair), Tomonori Ugajin (Hakubi/YITP,Kyoto)

[Cosmology and Relativity] Roberto Emparan(Barcelona), Akihiro Ishibashi(Kindai, Cochair), Keiju Murata (Nihon),Tetsuya Shiromizu (Nagoya), Norihiro Tanahashi(Chuo)

[Condensed Matter] Chisa Hotta (Tokyo), Tomotoshi Nishino (Kobe), Kouichi Okunishi (Niigata, Cochair), Frank Pollman(TUM), Masaki Tezuka (Kyoto)