Top page > DCEN2011 > Participants > 1st week

Last update: Aug. 25, 2012 23:32

Family Name Given Name Affiliation Sep.
1st week
2021222324
Afanasjev Anatoli Mississippi *****
Bender Michael CENBG *****
Cao Ligang IMP-CAS *****
Casida Mark Earl DCM, UJF ***
Chamel Nicolas ULB *****
Colò Gianluca UNIMI *****
Egido J. Luis UAM *****
Fukuoka Yuta Univ. of Tsukuba *****
Hashimoto Yukio Tsukuba ***
Hinohara Nobuo RIKEN *****
Ichikawa Takatoshi YITP *****
Itagaki Naoyuki YITP *****
Kanada-En'yo Yoshiko Kyoto University *****
Kobayashi Fumiharu Kyoto *****
Matsuo Masayuki Niigata U *****
Matsuyanagi Kenichi RIKEN *****
Meng Jie PKU *****
Muta Keitaro Kyoto *****
Nakatsukasa Takashi RIKEN *****
Nishiyama Ryoji Tsukuba *****
Sagawa Hiroyuki Aizu ****
Sato Koichi RIKEN *****
Shimoyama Hirotaka Niigata *****
Suhara Tadahiro YITP *****
Tohyama Mitsuru Kyorin Univ ***
Vretenar Dario UNIZG ****
Yabana Kazuhiro Univ. Tsukuba ***
Yoshida Kenichi Niigata *****