Top page > DCEN2011 > Participants

Schedule with desk assignment

All participants and detailed schedule

All participants and rough schedule

Last update: Aug. 25, 2012 23:32

Registered participant: * (attend: < 50%), ** (< 100%), *** (= 100%)
Not yet registered participant: ?

Family NameGiven NameAffiliationSep. 20 - Sep. 23Sep. 26 - Sep. 30Oct. 3 - Oct. 7Oct. 11 - Oct. 15 YKIS Symp.Oct. 17 - Oct. 21Oct. 24 - Oct. 28
Afanasjev Anatoli Mississippi ******
Aoyama Shigeyoshi CAIS ******
Arai Koji Nagaoka *
Aritomo Yoshihiro JAEA **
Baye Daniel ULB ***
Bender Michael CENBG ******
Bertulani Carlos Augusto Texas A&M ******
Cao Ligang IMP-CAS *********
Carlson Joseph LANL ***
Casida Mark Earl DCM, UJF *****
Chamel Nicolas ULB *****
Colò Gianluca UNIMI *********
Cseh Jozsef MTA ATOMKI ******
Darai Judit University of Debrecen ******
Dobaczewski Jacek UW ***
Ebata Shuichiro CNS ********
Egido J. Luis UAM ***
Fujita Yoshitaka Phys. Osaka *
Fukui Tokuro Kyushu ******
Fukuoka Yuta Univ. of Tsukuba ************
Funaki Yasuro RIKEN *******
Guo Lu RIKEN *********
Hagino Kouichi Tohoku University *********
Hashimoto Yukio Tsukuba *****
Hinohara Nobuo RIKEN ********
Horiuchi Hisashi RCNP ***
Horiuchi Wataru RIKEN *********
Ichikawa Takatoshi YITP ******************
Iida Kei Kochi U. *
Itagaki Naoyuki YITP ******************
Ito Makoto Kansai University *********
Iwata Yoritaka GSI ***
Kanada-En'yo Yoshiko Kyoto University ******************
Karakoc Mesut TAMUC ******
Kato Kiyoshi Hokudai ****
Kawabata Takahiro Kyoto Univ. *
Kikuchi Yuma RCNP ************
Kimura Masaaki CRIS *******
Kobayashi Fumiharu Kyoto ******************
Kono Hirohiko Tohoku **
LAPOUX Valérie CEA *********
LOMBARDO Umberto INFN-LNS ******
Lee Jenny RIKEN
Maruhn Joachim A. UFTP ****
Matsuo Masayuki Niigata U ************
Matsuyanagi Kenichi RIKEN ******************
Meng Jie PKU *************
Minomo Kosho Kyushu ******
Mizuyama Kazuhito INFN ***
Moro Antonio M. University of Seville *****
Muta Keitaro Kyoto ******************
Myo Takayuki OIT *********
Nakada Hitoshi Chiba U. ***
Nakatsukasa Takashi RIKEN ************
Nazarewicz Witold UTK/ORNL ******
Neff Thomas GSI **********
Nishiyama Ryoji Tsukuba ***
Ogata Kazuyuki RCNP ******
Ohkubo Shigeo Univ. of Kochi *********
Ohnishi Akira YITP ************
Papenbrock Thomas UTK ***
Pinilla Beltran Edna Carolina ULB *********
Ploszajczak Marek GANIL *********
Potel-Aguilar Grégory Sevillia ****
Roth Robert TU Darmstadt ******
Sagawa Hiroyuki Aizu *****
Saito Susumu TIT-Physics **
Sakuragi Yukinori Osaka City U. ****
Sato Koichi RIKEN ************
Schuck Peter IPNO *****
Schulze Hans-Josef INFN ***
Schwenk Achim EMMI/TU Darmstadt ***
Sekizawa Kazuyuki Tsukuba *********
Shimizu Noritaka CNS **
Shimoyama Hirotaka Niigata *****************
Simpson Edward Charles Surrey ******
Suhara Tadahiro YITP ******************
Suzuki Yasuyuki Niigata ***
Taniguchi Yasutaka RNC, RIKEN ***
Tanihata Isao RCNP
Tanimura Yusuke Tohoku Univ ******
Tohsaki Akihiro RCNP ***
Tohyama Mitsuru Kyorin Univ **
Tsukiyama Koshiroh CNS Tokyo ***
Tsuneda Takao FCNC *
Tsunoda Naofumi Univ. Tokyo *********
Utsuno Yutaka JAEA ***
Vigezzi Enrico INFN ********
Vignale Giovanni UMC **
Vitturi Andrea Padova ******
Vretenar Dario UNIZG ***********
Washiyama Kouhei ULB ***
Watanabe Yutaka KEK *
Yabana Kazuhiro Univ. Tsukuba ***********
Yahiro Masanobu Kyushu ******
Yamada Taiichi Kanto Gakuin ****
Yamagami Masayuki Univ. of Aizu ******
Yoshida Kenichi Niigata ********
Zhang Ying RIKEN *********