Top page > DCEN2011 > Participants > 6th week

Last update: Aug. 25, 2012 23:32

Family Name Given Name Affiliation Oct.
6th week
23242526 2728
Aritomo Yoshihiro JAEA ****
Baye Daniel ULB *****
Bertulani Carlos Augusto Texas A&M ******
Fukui Tokuro Kyushu ******
Guo Lu RIKEN ******
Hagino Kouichi Tohoku University *****
Ichikawa Takatoshi YITP ******
Itagaki Naoyuki YITP ******
Ito Makoto Kansai University *****
Iwata Yoritaka GSI *****
Kanada-En'yo Yoshiko Kyoto University ******
Karakoc Mesut TAMUC ******
Kikuchi Yuma RCNP ******
Kobayashi Fumiharu Kyoto ******
LAPOUX Valérie CEA ******
Matsuo Masayuki Niigata U ****
Matsuyanagi Kenichi RIKEN ******
Meng Jie PKU ******
Minomo Kosho Kyushu ******
Moro Antonio M. University of Seville ******
Muta Keitaro Kyoto ******
Neff Thomas GSI **
Ogata Kazuyuki RCNP ******
Ohnishi Akira YITP ******
Pinilla Beltran Edna Carolina ULB ******
Potel-Aguilar Grégory Sevillia *****
Sakuragi Yukinori Osaka City U. **
Schulze Hans-Josef INFN ******
Sekizawa Kazuyuki Tsukuba ******
Shimoyama Hirotaka Niigata ****
Simpson Edward Charles Surrey ******
Suhara Tadahiro YITP ******
Suzuki Yasuyuki Niigata *****
Vigezzi Enrico INFN ****
Vitturi Andrea Padova ******
Washiyama Kouhei ULB *****
Watanabe Yutaka KEK ***
Yabana Kazuhiro Univ. Tsukuba *****
Yahiro Masanobu Kyushu *****