Committee

Hisao Hayakawa (YITP) chair

Atsushi Ikeda (FIFC, Kyoto)

Ooshida Takeshi (Tottori)

Michio Otsuki (Shimane)

Tetsuo Yamaguchi (Kyushu)

Hajime Yoshino (Osaka)

Designed by CSS.Design Sample